fejléc
ceg1 szolg1 ing1 eler1 partner1

 logo.jpg

vip

adat

jog

penz

szab


NEM KIZÁRÓLAGOS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS, INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA.


    A Megbízó a mai napon megbízza az INGATLANÁRUHÁZAT (továbbiakban, mint Megbízottat), a fentiekben pontosan megjelölt ingatlan bérbeadásának, közvetítésével, valamint a jogügylettel kapcsolatos ügyintézéssel. 
    A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja, így jogosult az ingatlannal rendelkezni, a Megbízási szerződést aláírni. Ezen nyilatkozatáért a polgári jog szerint, szavatosságot vállal.
    Tudomásul veszi, hogy a közölt adatok valódiságáért ő tartozik felelősséggel, a megbízás tárgyát érintő adatok változásáról a Megbízottat 3 munkanapon belül értesíti.
    A felek által kölcsönösen elfogadott értesítési forma: e-mail, a következő e-mail címmel: ingatlanaruhaz@gmail.com.

Jelen Megbízási szerződés az aláírástól számított, minimálisan 3 hónapig, maximum az ingatlan bérbeadásáig vagy felmondásig  érvényes.

1.      A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó igényeinek megfelelően, a fentiekben megjelölt ingatlan bérbeadásáig – vagy a szerződés felmondásáig – partnerei bevonásával a következő szolgáltatásokat nyújtja:

1.1.   az ingatlan díjmentes felmérése
1.2.   ingatlant kereső, potenciális ügyfelek felkutatása,
1.3.   az ingatlan adatait felveszi adatbázisába, feltölti saját üzemeltetésű honlapjaira: www.ingatlanaruhaz.com, www.ingatlanaruhaz.gportál.hu, www.ingatlanaruhaz.multiapro.com, www.tarsashaz.multiapro.com,
1.4.   saját költségére, az ingatlant internetes fórumokon, nyomtatott sajtóban és minden egyéb módon hirdeti
1.5.   az érdeklődőknek megad minden szükséges információt az ingatlanról, ami a sikeres ügylethez szükséges,
1.6.   megszervezi az ingatlant megtekintését, majd személyesen, vagy együttműködő partnereivel közösen bemutatja azt az érdeklődőknek,
1.7.   segítő módon közreműködik az ártárgyalásokon, a bérleti szerződés előkészítésében, ha szükséges, kedvezményes díjazásért ügyvédet biztosít,
1.8.   a Megbízó kérésére Megbízott tájékoztatást ad azon személyekről, akiknek a Megbízó ingatlanát kiközvetítette.

2.      A Megbízó tudomásul veszi és vállalja, hogy a Megbízottat, sikeres szolgáltatás esetén, MEGBÍZÁSI DÍJ illeti meg, melynek összege: az INGATLAN EGY HAVI BÉRLETI DÍJA.

Sikeres szolgáltatásnak minősül, ha a Megbízott, olyan bérlőt közvetít ki, aki a Megbízóval bérleti szerződést köt a jelen Megbízási szerződés tárgyát képező, fentiekben pontosan megjelölt ingatlanra.

2.1.   A megbízási díjat a bérleti szerződés, vagy előszerződés aláírásának  napján a bérlő által fizetett első összegből kell megfizetni. A megbízási díj az Megbízót terheli

2.2.   Amennyiben a Megbízott által kiközvetített bérlő valamilyen jogügylettel béreli ki az ingatlant (közös vállalat alapítás, apport, lízing, belépés egymás cégébe, csere, stb) a Megbízó abban az esetben is köteles megfizetni a megbízási díjat. Ezekben az esetekben a megbízási díj kalkulálásánál az egy havi bérleti díjat kell alapul venni.

2.3.   A megbízási díj abban az esetben is jár, ha a Megbízott feladatát teljesítve, bérlőt hoz az ingatlanra, aki a korábban megállapodott árat megfizeti. Erről írásos szándéknyilatkozatot ad, és a bérbeadó ekkor eláll bérbeadási szándékától.

2.4.   Amennyiben a Megbízott által kiközvetített bérlő kibérli, lízingbe veszi stb. az ingatlant, a teljes közvetítési díjat annak kell megfizetni, aki a Megbízottat megbízta, aki a megbízást aláírta.

2.5.   A Felek rögzítik, hogy a megbízási díj a Megbízottnak akkor is jár, ha a Megbízó olyan személlyel köt szerződést, aki bizonyíthatóan a kiközvetített személytől szerzett információ alapján (pl. családtagja, közeli hozzátartozója, ismerőse, stb) kötötte meg a bérleti szerződést.

2.6.   A Megbízó köteles megtéríteni a Megbízott munkadíját, valamint az ingatlanra jutó költségeit, ha a fentiekben pontosan megjelölt ingatlanát kiadja, és arról 3 munkanapon belül nem tájékoztatja a Megbízottat. Az írásos értesítés elfogadott formája az email az ingatlanaruhaz@gmail.com email címen.

2.7.    Az egy havi bérleti díj dupláját, valamint az esedékesség napjától számított késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízó,

2.7.1.     ha ingatlanát a Megbízott által, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített, bérlőnek adja ki, de arról nem tájékoztat,

2.7.2.     ha a Megbízottat hamis adatok közlésével félrevezeti.

2.7.3.     ha a Megbízó a megbízási  szerződés felmondása után olyan bérlőnek adja ki az ingatlant, akit a Megbízott a szerződés időtartama alatt, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített.

 

3.    Szerződés felmondása:

3.1.   Az ingatlan bérbeadása esetén a Megbízó a megállapodást követő 3 munkanapon belül köteles a bérlő nevének és címének közlésével  jelen Megbízási szerződést igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com), felmondani.

3.2.   A Megbízási szerződés aláírása után 3 hónappal, mindkét fél részéről, a másik féllel egyeztetett határidővel, megfelelő indoklással, felmondható.

A felmondást igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com) kell megtenni

4.     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

5.    A felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 201….  ……………..

  

                ………………………..                                                  …………………………….

                           Megbízó                                                                            Megbízott
                                                                                                                   Koma László
                                                                                                             INGATLANÁRUHÁZ
                                                                                                                 06 30/690-82-80
 


ADATLAP