fejléc
ceg1 szolg1 ing1 eler1 partner1

 logo.jpg

vip

adat

jog

penz

szab


KIZÁRÓLAGOS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS, INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.


    A Megbízó a mai napon megbízza az INGATLANÁRUHÁZAT (továbbiakban, mint Megbízottat), a fentiekben pontosan megjelölt ingatlan adás-vételének, közvetítésével, valamint a jogügylettel kapcsolatos ügyintézéssel. Meghatalmazza a Megbízottat, hogy az illetékes földhivatalban betekintsen az ingatlan okirataiba, tulajdonlapjába, és azokról másolatot kérjen, a sikeres adás-vétel érdekében.
    A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja, így jogosult az ingatlannal rendelkezni, a Megbízási szerződést aláírni. Ezen nyilatkozatáért a polgári jog szerint, szavatosságot vállal.
    Tudomásul veszi, hogy a közölt adatok valódiságáért ő tartozik felelősséggel, a megbízás tárgyát érintő adatok változásáról a Megbízottat 3 munkanapon belül értesíti.
    A felek által kölcsönösen elfogadott értesítési forma: e-mail, a következő e-mail címmel: ingatlanaruhaz@gmail.com.
    Jelen Megbízási szerződés, a határozott időtartam lejáratáig, az ingatlan eladásáig vagy felmondásig, érvényes
 
    A Megbízó elfogadja és tudomásul veszi a KIZÁRÓLAGOS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS feltételeit, miszerint:
  • ·         az ingatlant kizárólag a Megbízott hirdetheti
  • ·         a Megbízottnak akkor is jár amegbízási díj, ha jelen Megbízási szerződés tárgyát képező ingatlan a Megbízó, vagy harmadik személy segítségével (pl.: másik ingatlaniroda) kerül eladásra.
  • ·         a KIZÁRÓLAGOS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS időtartama:
o   eladásig
o   egy év:                 ……év …….hó …….napjáig
o   hat hónap:          ……év …….hó …….napjáig
o   négy hónap:        ……év …….hó …….napjáig
o   a határozott idejű KIZÁRÓLAGOS SZERZŐDÉS lejárata után a Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az értékesítés határozatlan idejű NEM KIZÁRÓLAGOS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL folytatódjon az ingatlan eladásáig:                       
IGEN                                                NEM
 
    1.      A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó igényeinek megfelelően, a fentiekben megjelölt ingatlan eladásáig – vagy a szerződés felmondásáig – partnerei bevonásával a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1.1.   az ingatlan díjmentes felmérése
1.2.   ingatlant kereső, potenciális ügyfelek felkutatása,
1.3.   az ingatlan adatait felveszi adatbázisába, feltölti saját üzemeltetésű honlapjaira: www.ingatlanaruhaz.com, www.ingatlanaruhaz.gportál.hu, www.ingatlanaruhaz.multiapro.com, www.tarsashaz.multiapro.com,
1.4.   saját költségére az ingatlant internetes fórumokon, nyomtatott sajtóban és minden egyéb módon hirdeti
1.5.   az érdeklődőknek megad minden szükséges információt az ingatlanról, ami a sikeres ügylethez szükséges,
1.6.   megszervezi az ingatlant megtekintését, majd személyesen, vagy együttműködő partnereivel közösen bemutatja azt az érdeklődőknek,
1.7.   segítő módon közreműködik az ártárgyalásokon, az adás-vételi szerződés előkészítésében, ha szükséges, kedvezményes díjazásért ügyvédet biztosít,
1.8.   a Megbízó kérésére Megbízott tájékoztatást ad azon személyekről, akiknek a Megbízó ingatlanát kiközvetítette.
 
    2.    A Megbízó tudomásul veszi és vállalja, hogy sikeres szolgáltatás esetén a Megbízottat MEGBÍZÁSI DÍJ illeti meg.
    Sikeres szolgáltatásnak minősül, ha a Megbízott, olyan vevőt közvetít ki, aki a Megbízóval adás-vételi szerződést köt a jelen Megbízási szerződés tárgyát képező, fentiekben pontosan megjelölt ingatlanra. A MEGBÍZÁSI DÍJ összege:
2.1.   a KIZÁRÓLAGOS MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉS ideje alatt, az INGATLAN ELADÁSI ÁRÁNAK  2,%-a.
2.2.   a NEM KIZÁRÓLAGOS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ideje alatt, az INGATLAN ELADÁSI ÁRÁNAK  3%-a.
2.3.   A megbízási díjat az adás-vételi szerződés, vagy előszerződés aláírásának  napján a vevő által fizetett első összegből kell megfizetni. A megbízási díj az eladókat terheli
2.4.   A Megbízó abban az esetben is köteles megfizetni a megbízási díjat, ha a Megbízott által kiközvetített vevő valamilyen jogügylettel jut az ingatlan részleges vagy teljes tulajdonához vagy birtokához (cégvásárlás, közös vállalat alapítás, apport, lízing, belépés egymás cégébe, csere, ajándékozás, eltartási szerződés, stb) a. Ezekben az esetekben a megbízási díj kalkulálásánál az irányárat kell alapul venni.
2.5.   A megbízási díj abban az esetben is jár, ha a Megbízott  feladatát teljesítve, vevőt hoz az ingatlanra, aki a korábban megállapodott árat megfizeti. Erről írásos szándéknyilatkozatot ad, és az eladó ekkor eláll eladási szándékától.
2.6.   Amennyiben a Megbízott által kiközvetített vevő megveszi, kibérli, lízingbe veszi stb. az ingatlant, a teljes közvetítési díjat annak kell megfizetni, aki a Megbízottat megbízta, aki a megbízást aláírta.
2.7.   A Felek rögzítik, hogy a megbízási díj a Megbízottnak akkor is jár, ha a Megbízó olyan személlyel köt szerződést, aki bizonyíthatóan a kiközvetített személytől szerzett információ alapján (pl. családtagja, közeli hozzátartozója, ismerőse, stb) kötötte meg az adás-vételi szerződést.
2.8.   A Megbízó köteles megfizetni a Megbízott munkadíját, valamint az ingatlanra jutó költségeit:,  ha a fentiekben pontosan megjelölt ingatlanát eladja, és arról 3 munkanapon belül nem tájékoztatja a Megbízottat. Az írásos értesítés elfogadott formája az email, az ingatlanaruhaz@gmail.com email címmel
2.9.   Nem kizárólagos megbízási szerződés esetén a Megbízó köteles megfizetni a Megbízottnak az irányár 6%-át, amennyiben a fentiekben pontosan megjelölt ingatlanát
2.9.1.     olyan vevőnek adja el, akit a Megbízott a Megbízási Szerződés időtartama alatt, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített, de erről a Megbízó nem tájékoztatja, vagy hamis adatok közlésével félrevezeti a Megbízottat.
2.9.2.     ha a megbízási  szerződés felmondása után olyan vevőnek adja el a fentiekben pontosan megjelölt ingatlant, akit a Megbízott a szerződés időtartama alatt, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített.
2.9.3.     ha a Kizárólagos megbízási  szerződés lejárata után olyan vevőnek adja el a fentiekben pontosan megjelölt ingatlant, akit a Megbízott a szerződés időtartama alatt, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített
  
    3.        Szerződés felmondása:
3.1.   A határozott időre kötött Kizárólagos szerződés a határidő lejártával automatikusan megszűnik, felmondásra nincs szükség.
3.2.   Határozatlan időre kötött szerződést, a Megbízó, a fentiekben pontosan meghatározott ingatlan eladását követő 3 munkanapon belül köteles a vevő nevének és címének közlésével igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com), felmondani.
3.3.   A határozatlan időre kötött megbízási szerződés mindkét fél részéről, a másik féllel egyeztetett határidővel, megfelelő indoklással, felmondható.
A felmondást igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com) kell megtenni
 
    4.         A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 
    5.        A felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.
 
Budapest, 201….  ……………..
 
 
 
  
     ………………………..                                                          …………………………….
               Megbízó                                                                                    Megbízott
                                                                                                              Koma László
                                                                                                        INGATLANÁRUHÁZ
                                                                                                            06 30/690-82-80
 


ADATLAP