fejléc
ceg1 szolg1 ing1 eler1 partner1

 logo.jpg

vip

adat

jog

penz

szab


NEM KIZÁRÓLAGOS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS, INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.


    A Megbízó a mai napon megbízza az INGATLANÁRUHÁZAT (továbbiakban, mint Megbízottat), a fentiekben pontosan megjelölt ingatlan adás-vételének, közvetítésével, valamint a jogügylettel kapcsolatos ügyintézéssel. Meghatalmazza a Megbízottat, hogy az illetékes földhivatalban betekintsen az ingatlan okirataiba, tulajdonlapjába, és azokról másolatot kérjen, a sikeres adás-vétel érdekében.
    A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, vagy annak meghatalmazottja, így jogosult az ingatlannal rendelkezni, a Megbízási szerződést aláírni. Ezen nyilatkozatáért a polgári jog szerint, szavatosságot vállal.
    Tudomásul veszi, hogy a közölt adatok valódiságáért ő tartozik felelősséggel, a megbízás tárgyát érintő adatok változásáról a Megbízottat 3 munkanapon belül értesíti.
    A felek által kölcsönösen elfogadott értesítési forma: e-mail, a következő e-mail címmel: ingatlanaruhaz@gmail.com.
    Jelen Megbízási szerződés az aláírástól számított, minimálisan 3 hónapig, maximum az ingatlan eladásáig vagy felmondásig  érvényes.
 
    1.      A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó igényeinek megfelelően, a fentiekben megjelölt ingatlan eladásáig – vagy a szerződés felmondásáig – partnerei bevonásával a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1.1.   az ingatlan díjmentes felmérése
1.2.   ingatlant kereső, potenciális ügyfelek felkutatása,
1.3.   az ingatlan adatait felveszi adatbázisába, feltölti saját üzemeltetésű honlapjaira: www.ingatlanaruhaz.com, www.ingatlanaruhaz.gportál.hu, www.ingatlanaruhaz.multiapro.com, www.tarsashaz.multiapro.com,
1.4.   saját költségére, az ingatlant internetes fórumokon, nyomtatott sajtóban és minden egyéb módon hirdeti
1.5.   az érdeklődőknek megad minden szükséges információt az ingatlanról, ami a sikeres ügylethez szükséges,
1.6.   megszervezi az ingatlan megtekintését, majd személyesen, vagy együttműködő partnereivel közösen bemutatja azt az érdeklődőknek,
1.7.   segítő módon közreműködik az ártárgyalásokon, az adás-vételi szerződés előkészítésében, ha szükséges, kedvezményes díjazásért ügyvédet biztosít,
1.8.   a Megbízó kérésére Megbízott tájékoztatást ad azon személyekről, akiknek a Megbízó ingatlanát kiközvetítette.
 
    2.      A Megbízó tudomásul veszi és vállalja, hogy a Megbízottat, sikeres szolgáltatás esetén, MEGBÍZÁSI DÍJ illeti meg, melynek összege: az INGATLAN ELADÁSI ÁRÁNAK  3%-a.
Sikeres szolgáltatásnak minősül, ha a Megbízott, olyan vevőt közvetít ki, aki a Megbízóval adás-vételi szerződést köt a jelen Megbízási szerződés tárgyát képező, fentiekben pontosan megjelölt ingatlanra.
2.1.   A megbízási díjat az adás-vételi szerződés, vagy előszerződés aláírásának  napján a vevő által fizetett első összegből kell megfizetni. A megbízási díj az eladókat terheli
2.2.   A Megbízó abban az esetben is köteles megfizetni a megbízási díjat, ha a Megbízott által kiközvetített vevő valamilyen jogügylettel jut az ingatlan részleges vagy teljes tulajdonához vagy birtokához (cégvásárlás, közös vállalat alapítás, apport, lízing, belépés egymás cégébe, csere, ajándékozás, eltartási szerződés, stb) a. Ezekben az esetekben a megbízási díj kalkulálásánál az irányárat kell alapul venni.
2.3.   . A megbízási díj abban az esetben is jár, ha a Megbízott feladatát teljesítve, vevőt hoz az ingatlanra, aki a korábban megállapodott árat megfizeti, erről írásos szándéknyilatkozatot ad, és az eladó ekkor eláll eladási szándékától.
2.4.   Amennyiben a Megbízott által kiközvetített vevő megveszi, kibérli, lízingbe veszi stb. az ingatlant, a teljes közvetítési díjat annak kell megfizetni, aki a Megbízottat megbízta, aki a megbízást aláírta.
2.5.   A megbízási díj a Megbízottnak akkor is jár, ha a Megbízó olyan személlyel köt szerződést, aki bizonyíthatóan a kiközvetített személytől szerzett információ alapján (pl. családtagja, közeli hozzátartozója, ismerőse stb) kötötte meg az adás-vételi szerződést.
2.6.   A Megbízó köteles megfizetni a Megbízott munkadíját, valamint az ingatlanra jutó költségeit:
2.6.1.     ha a  fentiekben pontosan megjelölt az ingatlanát eladja, és arról 3 munkanapon belül nem tájékoztatja a Megbízottat. Az írásos értesítés elfogadott formája az email, az ingatlanaruhaz@gmail.com email címen.
2.6.2.     ha a megbízást alaptalan indokkal, vagy 3 hónapon belül, indoklás nélkül vonja vissza.
2.7.    A Megbízó köteles megfizetni a Megbízottnak az irányár 6%-át, amennyiben a fentiekben pontosan megjelölt ingatlanát
2.7.1.     olyan vevőnek adja el, akit a Megbízott a Megbízási Szerződés időtartama alatt, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített, de erről a Megbízó nem tájékoztatja, vagy hamis adatok közlésével félrevezeti a Megbízottat.
2.7.2.     ha a megbízási  szerződés felmondása után olyan vevőnek adja el, akit a Megbízott a szerződés időtartama alatt, bizonyítottan (MEGTEKINTŐ NYILATKOZAT) kiközvetített.
 
    3.        Szerződés felmondása:
3.1.   A fentiekben pontosan megjelölt ingatlan eladása esetén a Megbízó a megállapodást követő 3 munkanapon belül köteles a vevő nevének és címének közlésével  jelen Megbízási szerződést igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com), felmondani.
3.2.   A Megbízási szerződés aláírása után 3 hónappal, mindkét fél részéről, a másik féllel egyeztetett határidővel, megfelelő indoklással, felmondható.
A felmondást igazolható módon, emailben (ingatlanaruhaz@gmail.com) kell megtenni
 
    4.         A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 
    5.        A felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.
 
Budapest, 201….  ……………..
 
 
 
  
     ………………………..                                                              …………………………….
               Megbízó                                                                                            Megbízott
                                                                                                                       Koma László
                                                                                                                 INGATLANÁRUHÁZ
                                                                                                                     06 30/690-82-80

 

 

ADATLAP